fbpx ...

Kişisel Verilerin Korunması (KVKK)

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN ÇERÇEVESİNDE

ÜRÜN VEYA HİZMET ALAN KİŞİ KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN ÜRÜN VEYA HİZMET ALAN KİŞİ AYDINLATMA METNİ

 

1) Veri Sorumlusunun ve Varsa Temsilcisinin Kimliği

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca kişisel verileriniz, veri sorumlusu olarak Buca OSB Mah. 2/20 Sok. No:10 Buca-İZMİR adresinde yerleşik; İZMİR Ticaret Siciline 228477 sicil numarası ile kayıtlı MANTICI BABA MANTI SANAYİ TİC.LTD.ŞTİ. “Şirket” veya Veri Sorumlusu“ tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.
 

2) Kişisel Verinin Tanımı

Kişisel veri, KVKK’nın 3’üncü maddesinde tanımlandığı üzere kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi işbu Aydınlatma Metni içeriğinde bahsedilen kişisel veriyi oluşturmaktadır.
 

3) Kişisel Verinin İşlenme Amaçları

Kişisel verileriniz KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarından bir veya birkaçına dayalı olarak, KVKK’nın 4’üncü maddesinde belirtilen kişisel veri işleme ilkelerine uygun şekilde işlenmektedir. Veri Sorumlusu’nun yürütmüş olduğu tüm kişisel veri işleme faaliyetlerinde KVKK başta olmak üzere, ilgili tüm mevzuatta aranan yükümlüklere de uygun olarak hareket edilmektedir. 
 
Kişisel verilerinizin işlenme amaçları KVKK’nın 5’inci ve 6’ncı maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde Veri Sorumlusu tarafından sunulan hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması; tarafınıza sunulan hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi; Veri Sorumlusu ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini ile ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanmasıdır.
 
Kişisel verileriniz Şirket tarafından Sizinle aramızda bulunan sözleşmesel müşteri ilişkisi kapsamında faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla aşağıdaki hususlarla ilişkili olarak işlenmektedir:
• Tarafımıza iletilen bilgilerin güncellenmesi ve doğruluğunun teyidi,
• Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi
• Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi
• Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
• Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
• Sözleşmesel ilişki kapsamındaki yükümlülüklerin gereği gibi ifa edilmesinin sağlanması,
• Kurumsal sürdürülebilirlik, kurumsal yönetim, stratejik planlama ve bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması ve icrası, 
• İş faaliyetlerinin yürütülmesi
• Reklam/Kampanya/Promosyon süreçlerinin yürütülmesi
 
Kişisel verilerinizin Veri Sorumlusu tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgilere Şirket web internet adresinde paylaşılmış olan kişisel verilerin korunması ve işlenmesi politikalarından ulaşabilirsiniz.
 

4) İşlenen Kişisel Verileriniz

Mantıcı Baba yukarıda ifade edildiği gibi size ait birtakım kişisel verileri kaydetmekte ve işlemektedir. Bu bağlamda Şirket’in sizlerle ilgili olarak işlediği veriler arasında özellikle aşağıdakiler yer alabilmektedir. 
1. Kişisel Kimlik Bilgileri (TC Kimlik, İsim vb. )
2. İletişim Bilgileri (Adres no, E-posta adresi, İletişim adresi, Kayıtlı elektronik posta adresi (KEP), Telefon no vb.)
3. Lokasyon (Bulunduğu yerin konum bilgileri vb.)
4. Finans Bilgileri (Bilanço bilgileri, Fatura, Senet, Çek bilgileri, Sipariş ve talep bilgisi vb.)
5. Görsel ve İşitsel kayıtlar (Çağrı kayıtları vb.)
 

5) İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz, işbu Aydınlatma Metninin 3. maddesinde açıklanan amaçlarla, gerekli güvenlik önlemleri alınmak kaydıyla, resmi merciler, yargı mercileri ve düzenleyici ve denetleyici kurumlar başta olmak üzere, kanunen yetkili kamu kurumlarına , KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde Veri Sorumlusu tarafından Şirket internet adresinden paylaşılmış olan kişisel verilerin korunması ve işlenmesi politikaları ve işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla sınırlı olarak aktarılabilecektir. 
 

6) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz Şirketimiz e-mail adresine iletilen bilgiler, doğrudan sözlü veya yazılı olarak departmana iletilen bilgiler, internet sitesi, elektronik posta, mobil haberleşme, mobil uygulamalar, başvuru ve üyelik formları, muhtelif sözleşmeler ve bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla sözlü, yazılı veya elektronik olarak işbu Aydınlatma Metninin 3. maddesinde belirtilen amaçların gerçekleştirilmesine yönelik hukuki sebeplerle toplanmaktadır.
 

7) Veri Sahibinin Hakları

KVK Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca, kişisel verileri işlenen çalışan, Şirketimize başvurarak aşağıdaki konulara ilişkin taleplerde bulunabilir:
 
a. Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
b. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c. Kişisel verilerinin işlenme amacı ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
d. Kişisel verilerinin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,
e. Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
f. Kişisel verilerinin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde bunların silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
g. İşlenen verilerinin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle veri sahibinin aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
h. Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.
 
KVKK’dan doğan talepler “Kişisel Veri Sahibi Başvuru Formu” aracılığıyla gerçekleştirecektir. Şirketimiz’e, KVKK’nın 13. maddesine uygun olarak, başvuru taleplerini, talebin niteliğine göre ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Talebin reddedilmesi halinde, red nedeni/nedenleri yazılı olarak veya elektronik ortamda gerekçelendirilir.
 
Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile KVKK’nın 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi; şirket web adresinde yer alan Kişisel Veri Sahibi Başvuru Formu ’nu doldurarak, formun imzalı bir nüshasını Buca OSB Mah. 2/20 Sok. No:10 Buca-İZMİR adresine bizzat elden, noter kanalıyla veya güvenli elektronik imzalı olarak  erenmanti@hs01.kep.tr adresine iletebilir veya KVKK’nın 13. maddesi uyarınca Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından öngörülecek diğer yöntemler ile gönderebilirsiniz.
 

8) Seçme Olanakları

Verilerinizden, yukarıda sayılan amaçlar ile sizi hizmetlerimiz konusunda bilgilendirebilmek ve gerektiğinde bu konularda size danışabilmek amacı ile yararlanmak arzusundayız. Bu konuda onay vermemeniz durumunda bunu her an bildirebilirsiniz; biz de verilerinizin işlenmesini durdurabilir ve imha politikalarımızı uygulayabiliriz.
 

9) Veri Güvenliği

Veri Sorumlusu, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek, kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almaktadır.
 
Yönetilen kişisel verilerinizi, manipülasyona uğramamaları, kaybolmamaları, hasar görmemeleri ve yetkisi olmayan kişilerce kullanılmamaları için koruma amacı ile teknik ve organizasyonel açıdan güvenlik önlemleri uygulamaktadır. Güvenlik önlemlerimiz teknolojik ilerlemeler ile birlikte sürekli gelişme içerisindedir. Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek, kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almaktadır.
 
Görüş, öneri ve talepleriniz ile ilgili bizimle info@manticibaba.com veya +90 (532) 157 40 40 numaralı hat üzerinden iletişime geçebilirsiniz. 
Teslimat konumu seçiniz
Seçtiğiniz konuma uygun ürünler gösterilecektir.